Частна профилирана гимназия  “ДРУЖБА” е създадена и утвърдена  със Заповед РД –14 – 111 / 29.12.1998г. и Заповед РД 14 – 68 / 05.07.1999г. на МОН.

Частнo основно училище “ДРУЖБА” е създадено и утвърдено със Заповед РД 14-105 / 03.07.2003 г. на Министерството на образованието и науката.

От 2015 / 2016 учебна година ЧОУ „Дружба“ и ЧПГ „Дружба“ са преобразувани в Частно средно общообразователно училище „Дружба“ – София, без промяна на учебните планове, със заповеди РД 14 – 40 / 08.07.2015 г., РД 14 – 69 / 29.09.2015 г., РД 14 – 72 / 29.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката.

От 2016 / 2017 г., с влизане в сила от 01.08.2016 г. на новия закон за предучилищно и училищно образование името на училището е сменено на Частно средно училище „Дружба“ – София.

Учениците се обучават в подготвителни групи за 5 – и 6 – годишни, начален етап 1- 4 клас, прогимназиален етап 5 –7 клас и гимназиален етап 8 – 12 клас.

С прием след седми клас учениците могат да се обучават в следните профили „математически“, „чужди езици“. Има възможност и за допълнителни профили, като  за  втори чужд език може да се избира между испански, турски, френски или немски език.

ЧСУ “ДРУЖБА” извършва прием на ученици след седми клас. Учениците, желаещи да се запишат в осми клас, се явяват на изпит, включващ тест по български език и математика. А тези ученици, които желаят да се запишат в по-горен клас, трябва да положат изпит по английски език за проверка нивото на езика.

Обучението по всички природоматематически дисциплини (Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование) се осъществява на английски език.

Всички предмети от културно-образователните области: български език и литература, чужди езици, математика, информатика, информационни технологии, обществени науки и гражданско образование, природни науки и екология, изкуства, бит и технологии, физическа култура и спорт се преподават в съответствие с държавните образователни изисквания.

Политика за бисквитките