Back

Всяко дете е една малка Вселена, всяка детска душа е свят пълен с мечти, емоции, страхове и надежди. Затова емоционалното благополучие и безопасността на всяко дете е основен приоритет за нашето училище. Чрез методи основани на уважението и зачитане на ценността на другия, учим децата да изразяват чувствата си, да бъдат съпричастни и да се изградят като уверени, можещи и креативни млади хора.

Като педагогически съветник в ЧСУ „Дружба“ моята основна цел е подпомагане на интелектуалното, емоционалното и социално развитие на учениците, в съответствие с индивидуалните им потребности. Затова за мен от изключителна важност е подкрепата и доверието, което получавам от родителите. Благодарение на взаимната ни работа успяваме да изградим пълноценни личности, подготвени за професионална и обществена реализация, способни на чувство на съпричастност в общността, на сътрудничество и конструктивно общуване.

Дейностите ми са насочени към проучване и подпомагане на:

  • психичното развитие и здраве на децата
  • адаптирането им към образователната и социалните системи.

Индивидуално консултиране на:

  •  ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с

връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;

  • учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите

им;

  • родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и

интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им;

  • обучения на групи за развитие на социални умения и правене на социални избори;
  •  решаване проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване на

злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция на зависимостите, и др.;

  • изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие.

В ежедневното си взаимодействие с учениците се стремя да ги науча да назовават своите чувства и потребности, да отстояват себе си, да зачитат своите и чуждите граници.

През учебните часове и във времето за свободно взаимодействие се старая да общувам с децата ненасилствено, с емпатия, което освен, че съхранява психическата им деликатност, увеличава доверието им в себе си и заздравява отношенията помежду ни.

Взаимното уважение и доверие е необходим фундамент, върху който се гради успешната личност.

В ЧСУ „ Дружба“ възпитаваме толерантни, знаещи и вдъхновени ученици, за да сбъдват уверено мечтите си.

Валентина Димитрова

Педагогически съветник