Стратегията предвижда актуални практики за изграждане на пълноценни личности, подготвени за професионална и обществена реализация  чрез интегриране на позитивно образование и изграждане на характер.

След успешно приключилата двугодишна  програма  за иновативно училище, свързана с климатичните изменения, ЧСУ „Дружба“ си постави по- амбициозна цел за продължение на иновациите в училища среда.   „Изграждане на характер“ е новият проект, чрез който ЧСУ „Дружба“  ще реализира  стратегията си за развитие на иновативно училище и ще работи за израстването на учениците и тяхното пълноправно и осъзнато участие в обществения живот.

Програмата е фокусирана върху личностното развитие на учениците в училищна и извънучилищна среда. През следващите четири години учители, педагогически  съветник,  ученици и  родители активно ще взаимодействат в процеса  на изграждането на силни страни в характера – емпатия, толерантност, социална и емоционална интелигентност.

На преден план стои задачата за подпомагане на интелектуалното, емоционалното и социално развитие на учениците от ЧСУ „Дружба“ в съответствие с индивидуалните им потребности. Това ще създаде предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и подготвени за живота в демократичното общество личности.  В програмата са заложени и цели за изграждане на ключови  компетентности в Европейската референтна рамка за учене през целия живот – умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост, културни познания и творчески изяви.

Чрез прилагането на плана за иновации, учениците от ЧСУ „Дружба“ ще развият своето критично  мислене и позитивни нагласи  към важността на спорта, ценността на родния език, вярата, емпатията, любовта, целеустремеността и взаимопомощта в собственото си израстване и в междуличностното общуване.    Основен партньор на училището  за реализацията на стратегията за изграждане на характери и на подкрепяща училищна среда е фондация „Благотворител“.   В ролята си на посланик на общочовешките добродетели,  техен  екип от експерти и  професионалисти  имплементират в образователно-възпитателния  процес морални качества и черти от характера като уважение, честност, щедрост, отговорност, самостоятелност, мотивация, разбирателство и съпричастност.