Back

В училище „Дружба“ се следват принципите на откритата комуникация. Двупосочното общуване между обучавани и обучаващи е от основно значение за успеха на образователния процес. Един от главните критерии за постигане на ефективна комуникация е партньорството между родителите и класния ръководител. Той играе незаменима роля в училищните взаимоотношения, затова винаги трябва да бъде информиран първи за всяка възникнала ситуация.

В тази връзка класните ръководители, както и всички учители по предмети, са на разположение за разговор през учебната годината. Те информират родителите за напредъка на своите ученици и на родителските срещи, провеждани всеки срок. Срещи могат да се провеждат и със зам.-директорите и директора. Своевременното уведомяване за всякаква възникнала ситуация е предпоставка за предприемането на адекватни действия от страна на училището.

Родителите са насърчавани да вземат активно участие в училищния живот. Ангажирането им в училищната асоциация е добра възможност за положителен принос към работата и живота в училище. Родителят е най-важният модел за подражание в живота на детето и учениците си съставят високо мнение за училището, когато знаят, че то е ценено и от родителите им.

За да бъдат всички родители и ученици информирани относно дейностите на училището, на неговия сайт и в социалните мрежи се публикува актуална информация, касаеща развитието на училище „Дружба“.

График втори час на класа

График  консултации

Facebook
Twitter
LinkedIn