Back

Мисия на училището:

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби за утвърждаване на подрастващите като граждани на България и света.

 

Уважение 

Зачитаме с щедри сърца като общуваме открито и постъпваме добронамерено, с грижа към близките си, обществото и природата.

Старание

Вярваме, че усърдието се отплаща, а всекидневният труд е лек, когато се споделя с приятели.

Успех

Днес сме по-добри от вчера – доказват го не само многобройните медали, купи и международни сертификати, но и усмивките на нашите майки, гордостта в очите на бащите ни.

Визия на училището:

Училищният екип се стреми да изгради ЧСУ „Дружба” – София като модерно училище от европейски тип.

 

 

Цели на училището:

Постигане на резултатно обучение, развитие и социализация на учениците в съответсвие с държавните образователни изисквания на съвременното общественно развитие.

Ефективно въвеждане на новите учебни програми в съответсвие с държавния образователен стандарт и нормативните документи на МОН за приравняване на качеството на образователния процес до европейските изисквания.

 

Постигане единство между учебното съдържание, методите и средствата на обучение, с оглед засилване динамиката на цялостното интелектуално, нравствено-естетическо и физическо развитие на подрастващите.

Поетапно внедряване на интерактивни форми на обучение и междукултурно общуване като мултимедия, интернет, интерактивна дъска с цел издигане качеството на учебния процес и информационния обмен в училище.

Приоритети в дейността на училището:

 – Акцентиране върху подготовката по български език и литература и РЧЕО, още от 1 клас.

 – Ефективно използване на МТБ за задоволяване специфичните интереси и потребности на учениците.

 – Гражданско образование и възпитание насочено към формиране на знания и личностни умения на  учениците за активно взаимодействие със социалната среда

 

  • Задачи според целите:
  1. Оптимално кадрово осигуряване на училището в съотвествие с нормативните документи на МОН.
  2. Организация и управление на училището – в съответсвие с изискванията на стратегическо управление на образованието – стремеж към издигане на качеството и резултатите от училищната дейност.
  3. Оптимизиране използването на наличната училищна база за създаване на нормални условия за обучение и труд.

Стратегии в дейността на училището:

Цялостната дейност на училището е подчинена на желанието, готовността и стремежа на целия педагогически колектив за високо качество на подготовка на учениците чрез:

  1. Изграждане на умения за ефективно ползване и общуване на български език и ранно чуждоезиково
    обучение.
  2. Издигане на качествено ниво на подготовка на учениците и професионално ориентиране.
  3. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
  4. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки ученик.
Facebook
Twitter
LinkedIn