Back

Частна профилирана гимназия  “ДРУЖБА” е създадена и утвърдена  със Заповед на МОН през 1999 г. в град Банкя.
Засилено се изучава английски език, предлага се и втори чужд език. Учебните предмети – математика, информатика, информационни технологии, химия, физика и биология се преподават на английски език. ЧПГ „Дружба“ изпраща първия си випуск през 2004 г.


Частнo основно училище “ДРУЖБА” е създадено и утвърдено със Заповед на Министерството на образованието и науката през 2003 година в град  Банкя. Започва обучение на ученици от 1.до 7.клас вкл., както и на подготвителни групи. Още от ранна възраст засилено се изучава английски език.
2008 / 2009 учебна година е първата учебна година на ЧОУ „Дружба“ и ЧПГ„ Дружба“ в новопостроения училищен комплекс в град София, ж.к. Обеля 2.
От 2015 / 2016 учебна година ЧОУ „Дружба“ и ЧПГ „Дружба“ се обединяват в Частно средно общообразователно училище „Дружба“ – София, без промяна на учебните планове.
От 2016 / 2017 г., с влизане в сила от 01.08.2016 г. на новия закон за предучилищно и училищно образование,името на училището е сменено на Частно средно училище „Дружба“ – София.
Учениците от ЧСУ „ Дружба“ – София се обучават в подготвителни групи за 5- и 6 – годишни, начален етап -1.-4.клас, прогимназиален етап -5.-7.клас, първи гимназиален етап – 8.-10.клас и втори гимназиален етап -11.-12.клас.
Обучението по всички природоматематически дисциплини (Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование) се осъществява на английски език до 10 клас включително.
Като втори чужд език се предлагат – испански, немски и турски език.
В училището се развива и активна извънучилищна клубна дейност.
Всички предмети се преподават в съответствие с държавните образователни изисквания.
Всички документи, които се издават за придобита степен на образование, са съобразени с изискванията на ЗПУО от 2016 г.
– Удостоверение за задължително предучилищно образование
– Удостоверение за завършен клас от начален етап на основно образование ( за I, II, и III клас)
– Удостововерение за завършен начален етап на основно образование ( за IV клас)
– Свидетелство за основно образование ( за VII клас)
– Удостоверение за завършен гимназиален етап ( за X клас)
– Диплома за средно образование (за XII клас)

От 2019 / 2020 учебна година учениците от подготвителни групи и начален етап (1-4 клас) се обучават в новопостроената за тях сграда. В сградата се намира и детска градина „Дружба“.
От 2019 година в сграда гимназия е въведена кабинетната система и в нея продължават обучението си учениците от 5 до 12 клас включително.