Back

Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024

Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2023-2024 г.

Годишен план за дейността на училището 2023-2024 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщава…

Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Правила и процедури при възникнал инцидент за учебната  2023/2024 г. 

Facebook
Twitter
LinkedIn